برای انتخاب شال و روسری ضخامت و جنس اون از گزینه های مهم هستن که برای هر خانمی یکی از اولویت ها به حساب میان.