چاپ دیجیتال روسری باعث می‌شود که تنوع بسیار زیادی در انواع شال و روسری باشد، در واقع با استفاده از فرآیندهای تولید انواع متفاوتی…